017. Amethyst.5,1 Ct.12 x12 x5 mm Rp.350 Rb.

Natural garansi.